dovresutvalgte.no

Nazismen

Den etnisk rene nasjonalstaten er hovedideen bak nazismen. Staten må være sterkest mulig. I en verden der alle kjemper mot alle, er det de svakeste som bukker under.

For å vinne denne kampen styrte nazistene etter fire prinsipper:

Førerprinsippet

Føreren utgjorde folkeviljen. Han utpekte mål og pekte på de som skulle gjennomføre dem. De fikk relativt frie tøyler så lenge målet ble oppnådd. Alle borgere var ansvarlige overfor «føreren», men ikke motsatt.

170326-range-hitler-power-tease_op30sx-ny

Totalitetsprinsippet

Parti og stat var en enhet. Samfunnet underordnes partiet, og førerprinsippet gjennomføres innenfor alle deler av samfunnslivet.

Planøkonomi

Staten utformet helhetlige, økonomiske planer, som også var bindende for private virksomheter. Det private eierskapet til de fleste bedrifter ble beholdt.

Statlig sentraldirigering

Det økonomiske systemet var preget av forbud mot uavhengige fagforeninger og arbeidsgiverforeninger. Etableringer av nye virksomheter ble kontrollert og begrenset av myndighetene.

Ufravikelig lojalitet til styresmaktene var forventet. Borgerne måtte sette seg inn i alle samfunnets regler og sørge for at ingen av dem ble glemt.

Kulturpolitikken var sterkt antiliberal. Alle avvikende retninger innen kunst og kultur ble bekjempet. Kunstverk skulle ikke analy­seres, bare beskrives og forklares.

Kvinnens primære oppgave var å føde friske barn for å trygge den ariske rasen. Lebensborn og medaljer la til rette for dette bidraget fra ariske kvinner.